Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Zorgboerderij de Bovenstee. Als zorgboerderij bieden wij dagbesteding aan mensen met een beperking. Wij delen de zorg over ons vee en gewas samen met onze deelnemers. Om de juiste zorg en ondersteuning te bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn van onze deelnemers maar ook van personen die betrokken zijn bij het verlenen van zorg aan onze deelnemers.

 

We gaan zorgvuldig om met de privacy van onze deelnemers. We zullen nooit meer persoonsgegevens verzamelen dan noodzakelijk. Voor alle foto's op onze site is toestemming ontvangen van volwassen deelnemer en/of ouder. Wij plaatsen geen foto's op onze site zonder dat toestemming is verleend. Wij plaatsen geen foto's van kinderen waarbij het gezicht zichtbaar is. Ook vragen wij toestemming aan ouders.

 

Ook bewaren wij persoonsgegevens niet langer dan nodig. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we met de persoonsgegevens van jou als deelnemer omgaan. Daarnaast geven we in deze privacyverklaring informatie over de rechten die je als deelnemer hebt. Vraag iemand in je omgeving om met jou mee te lezen wanneer je iets in deze privacyverklaring niet begrijpt.

 

Contactgegevens

Zorgboerderij de Bovenstee geldt als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens zijn:

Provinciale weg 5

2841 LH Moordrecht

Telefoon: 06 12 87 74 57

E-mail: zorgboerderijdebovenstee@hotmail.com

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens als je naam, geboortedatum en woonadres. Daarnaast staat in de wet dat sommige persoonsgegevens ‘bijzonder’ zijn. Met deze gegevens moeten we extra voorzichtig omgaan. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid zoals de medicijnen die je inneemt.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we en voor welk doel doen we dit?

Wij verzamelen de meeste persoonsgegevens met als doel om je de zorg en hulp te verlenen. Hiervoor sluiten we een overeenkomst met jou. Hiervoor verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Algemene gegevens zoals je voor- en achternaam, voorletters, geslacht, woonadres, geboortedatum en BSN-nummer;
 • Informatie over jouw omgeving zoals je familie, vrienden (als je die hebt), allergieën geloofsovertuiging;
 • Verzekeringsgegevens betreffende aansprakelijkheid (als je dit hebt);
 • Facturatiegegevens en aanwezigheidsgegevens;
 • Gegevens over de zorg die je krijgt zoals welke beperking je hebt, welke zorg je ontvangt, welke medicijnen je gebruikt en welke zorgverleners en begeleiders zorg verlenen aan jou;
 • Wie jouw huisarts is;
 • Gegevens uit het deelnemersdossier zoals het intakegesprek, het begeleidingsplan en de tussentijdse rapportages voor het verlenen van zorg;
 • Overige informatie die jij aan ons geeft tijdens het verlenen van zorg zoals vragen, verzoeken of klachten.

 

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de zorg en hulp te verlenen zoals we hebben afgesproken in het behandelingsplan;
 • Om goede zorg te verlenen en deze te verbeteren;
 • Om onze administratie bij te houden;
 • Om klachten en incidenten te onderzoeken en hierop te reageren;
 • Om jouw vragen en verzoeken te beantwoorden en om contact met jou te houden;
 • Om te laten zien dat wij ons houden aan gemaakte afspraken en regels met de overheid;
 • Om eigen financiële controles uit te voeren;
 • Om onze rechten uit te oefenen of te verdedigen;
 • Om uitvoering te geven aan wetten en regels.

 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

We bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. Als je geen cliënt meer bent van ons en dus ook geen zorg en hulp meer krijgt, zijn we wel verplicht om jouw persoonsgegevens 2 jaar te bewaren en jouw facturatiegegevens 5 jaar.

 

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

We zijn verplicht om een deelnemersdossier van jou bij te houden. Dit dossier bevat gegevens uit het intakegesprek, het begeleidingsplan en de tussentijdse rapportages. Alleen de medewerkers en andere personen die echt toegang tot jouw dossier nodig hebben, zullen deze toegang krijgen. In sommige gevallen moeten we persoonsgegevens delen als hierom wordt gevraagd. Bijvoorbeeld met het zorgkantoor of jouw gemeente.

 

Zijn jouw persoonsgegevens veilig?

We nemen alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als door het geven van instructies aan onze medewerkers, om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Een van deze beveiligingsmaatregels is dat wij voorafgaand het afsluiten van de deelnemersovereenkomst wij jouw vragen om een toestemmingsformulier in te vullen. In het toestemmingsformulier geef je aan welke persoonsgegevens wij van jou mogen verwerken.

 

Jouw rechten

Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben. Je mag ook om een kopie vragen van jouw dossier. In sommige gevallen kunnen we jouw vraag om het dossier in te zien, beperken of weigeren. Bijvoorbeeld om de privacy van een ander te beschermen.

Als je wilt zien welke persoonsgegevens we van je hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven in deze privacyverklaring. Maar natuurlijk kun je ook de eigen begeleider of de betreffende zorgcoördinator hiernaar vragen.

Wanneer je jouw gegevens hebt gezien kun je ons vragen om deze:

 • te wijzigen;
 • te wissen;
 • te beperken.

 

Gegevens wijzigen

Je kunt ons vragen je gegevens te veranderen of te verbeteren. Bijvoorbeeld omdat deze onvolledig zijn of niet kloppen, of dit voor de deelnemer noodzakelijk is vanwege veiligheidsredenen. Je mag bijvoorbeeld een onjuist e-mailadres of telefoonnummer laten aanpassen, maar niet een verslag van een begeleider omdat je het niet eens bent met de mening van de begeleider. Het wijzigen van gegevens vindt plaats in overleg met de zorgboerderij.

 

Gegevens wissen

Je kunt ons ook vragen om je gegevens te wissen. We kunnen dit weigeren als de gegevens nodig zijn om de zorg te blijven leveren of als we verplicht zijn om deze gegevens te bewaren.

 

Gegevens beperken

Als we jouw gegevens niet meer mogen verwerken, zijn we verplicht om deze te wissen.

 

Bezwaar

In het geval van bijzondere persoonlijke omstandigheden, en als we jouw gegevens verwerken omdat we hier een gerechtvaardigd belang bij hebben, kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht heb je in ieder geval wanneer we e-mails sturen waarin we reclame maken. Wanneer je in andere gevallen je recht op bezwaar uitoefent, beoordelen we per geval of we zullen voldoen aan je verzoek.

 

Toestemming intrekken

De persoonsgegevens die wij verwerken op basis van door jou verleende toestemming, kun je op ieder gewenst moment intrekken. De gegevens die van jou zijn verzameld tot het moment dat jij jouw toestemming hebt ingetrokken, worden nog wel gebruikt. Om je toestemming in te trekken kun je contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven in deze privacyverklaring. Wanneer je jouw toestemming wilt intrekken, informeren wij je over de gevolgen die dit heeft voor de dagbesteding.